หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการและสภาพสังคมไทยในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองด้านเทคโนโลยีได้ดีขึ้น

มทส. ประกอบด้วย 7 สำนักวิชา รับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาคือ

 1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 5. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 7. สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมากต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนดังกล่าวและเพื่อรองรับการขยายตัวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และมีความสามารถปฏิบัติได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) รองรับการขยายตัวดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบ 4 ประการ ในหลักสูตรจึงจัดให้มีการเรียนในหมวดวิชาต่าง ๆ ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคำนึงถึงสังคมและส่วนรวม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างดี

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.