หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักสูตรสหวิทยาการ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร

ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติทำให้ทุกหน่วยงานมุ่งให้ความสำคัญของเรื่องพลังงานและผลกระทบของพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลในทุกสมัยที่ผ่านมาล้วนให้ความสำคัญในเรื่องการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การจัดการด้านพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และในปัจจุบัน ภาครัฐได้ให้ความสำคัญและมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติด้านพลังงานขึ้นมา โดยจะเห็นว่ามีการออกกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ มากมาย ในการพัฒนาการใช้พลังงานของประเทศนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานและการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้และการควบคุมการใช้พลังงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ใช้พลังงานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในอาคารหรือพลังงานในกระบวนการผลิต ล้วนต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ ตรวจสอบการใช้พลังงานทั้งสิ้น

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วนงานการศึกษาของรัฐที่มีคณาจารย์ที่ให้ความสนใจในการทำวิจัยด้านพลังงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และได้มีการทำวิจัย ให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก และได้รับการติดต่อให้ช่วยพัฒนาบุคลากร ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอยู่อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุลคลากรที่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนมาเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านวิศวกรรมพลังงานและการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยจะจัดทำเป็นหลักสูตรนอกเวลาเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานแล้วสามารถใช้เวลาในวันหยุดเข้ามาศึกษาได้

ในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานนี้ ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำการประสานงานกับสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อจะสร้างหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมเนื้อหาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแตกต่างกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน เน้นการสร้างมหาบัณฑิตในด้านการจัดการวิศวกรรมพลังงานที่มีความรู้พื้นฐานหลากหลายเป็นสหวิทยาการ มีความเข้าใจถึงเรื่องของพลังงานเป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้

  1. เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ ทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมการจัดการพลังงานเพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความเข้าใจด้านพลังงานอย่างครบวงจร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้
  2. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้ในเรื่องของแหล่งพลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้การจัดการด้านพลังงาน
  3. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษาสามารถออกแบบ ปรับปรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้พลังงานให้ดีขึ้น
  4. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษามีความเข้าใจในการจัดการกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน จัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า จัดการด้านผลกระทบของพลังงงานต่อสิ่งแวดล้อม
  5. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าศึกษาเข้าใจพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและเทคโนโลยีด้านพลังงานเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัมนาตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเป็นผู้นำของสังคมได้
  2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองในด้านวิจัยได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
  3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการ อันจะเป้นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยให้กับสาขาวิชา สำนักวิชา ตลอดจนมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.