รายวิชาที่เปิดเปิดสอน Online Course
ทั้งหมด : 28 รายวิชา
รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน ช่องทางการเรียนการสอน ช่องทางการติดต่อ
553667 APPLIED MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS FOR ENGINEERS (การวิเคราะห์เชิงสถิติหลายตัวแปรประยุกต์สำหรับวิศวกร) อ.ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ JOIN CLASS -
551151 BASIC MATHEMATICS (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) อ. จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ JOIN CLASS
Password : 551151/551130
Facebook
551130 BASIC MATHEMATICS (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) อ. จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์ JOIN CLASS
Password : 551151/551130
Facebook
551471 CAPSTONE DESIGN FOR MECHATRONICS ENGINEERING (โครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) ผศ.ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551161 COMPUTER PROGRAMMING (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) อ.ดร.จิตติมา วระกุล JOIN CLASS
Password : compro3-62
Facebook
551363 DESIGN OF AUTOMATION MACHINE (การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ) อ.ดร.จิตติมา วระกุล JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551302 ELECTRICAL ACTUATOR () อ. วิชัย ศรีสุรักษ์ JOIN CLASS
Password :
Facebook
551210 ELECTRICAL ACTUATOR () อ. วิชัย ศรีสุรักษ์ JOIN CLASS
Password :
Facebook
551262 ELECTRICAL AND ELETRINICS ENGINEERING (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) รศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ JOIN CLASS
Password : -
-
551162 ENGINEERING DRAWING (การเขียนแบบวิศวกรรม) อ. ดร. โศรฎา แข็งการ JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551155 ENGINEERING MATHEMATICS II (คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2) อ.ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์ JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551132 ENGINEERING MATHEMATICS II (คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2) อ. ดร. อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551133 ENGINEERING MATHEMATICS III (คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3) ผศ.ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551251 ENGINEERING MATHEMATICS III (คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3) ผศ.ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง JOIN CLASS
Password : -
Facebook
551308 INDUSTRIAL AUTOMATION (ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม) อ. จิตติมา, อ.อภิลักษณ์ JOIN CLASS -
551361 INDUSTRIAL AUTOMATION (ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม) อ. จิตติมา, อ.อภิลักษณ์ JOIN CLASS -
551264 INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) อ.ดร. วรวัฒน์ ลวนนท์ JOIN CLASS
Password :
Facebook
551365 INTRODUCTION TO ROBOTICS (หุ่นยนต์เบื้องต้น) รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ JOIN CLASS
Password : yisvifi
-
551450 INTRODUCTION TO ROBOTICS (หุ่นยนต์เบื้องต้น) รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ JOIN CLASS
Password : ergh5lx
-
551466 MACHINE VISION (การมองเห็นของเครื่องจักร) อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ JOIN CLASS
Password : รหัสนักศึกษา
Facebook

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.