วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ภาษาอังกฤษ: Engineering Program in Mechatronics Engineering

ลักษณะวิชาที่ศึกษา

ส่วนใหญ่เป็นวิชาคำนวณเพื่อนำไปสู่การออกแบบหรือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในระบบของเครื่องจักรที่ทำงานแบบอัตโนมัติ โดยวิชาพื้นฐานเน้นด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ กลศาสตร์ของแข็ง ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ สำหรับวิชาชีพเน้นความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานและวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลที่ทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์วงจรอิเลคทรอนิกส์และระบบกลไกของเครื่องจักร ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ลักษณะวิชาชีพ

วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้ง และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ของเครื่องจักรที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เครื่องจักรทำงานโดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โรงงานผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเลคทรอนิกส์ ตลอดจนโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ทำงานได้เองแบบอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการออกแบบหรือปรับปรุง ระบบควบคุม กลไก รวมถึงการใช้งานเครื่องมือวัดและเทคนิคการวัด ให้เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรการผลิต
  • วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ
แผนการเรียนปริญญาตรี แผนการเรียนบัณฑิตศึกษา

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.