บรรยากาศ การสอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

บรรยากาศ การสอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.