ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน

        17 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการ TVET Hubs Network Meeting 6 สถาบัน ตามโครงการ Enjoy Science ของ บริษัท Chevron ที่บริหารงานโดย สถาบันคีนัน ณ Ravindra Beach Resort and Spa จ.ชลบุรี

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.