แสดงความยินดี นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ทุนวิจัย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        ได้นำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง "การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงานของชุดลิเนียร์แบริ่งในกระบวนการหยอดกาวและติดหัวอ่านเขียน (ENERGY LOSS ANALYSIS OF LINEAR BEARING FAILURES IN AUTOMATIC SLIDER ATTACHING PROCESS)" ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ เดอะ กรีนเนอรี่  รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.