ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา "ทีมTOTORO" และ "ทีมมะลิ" ผ่านคัดเลือก TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1

         ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา "ทีมTOTORO" และ "ทีมมะลิ" ได้ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในการแข่ง TPA KARAKURI CONTEST ครั้งที่ 1 ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2563 เกมการแข่งขัน "BENTO SET DELIVERY"

  ทีม TOTORO  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
สมาชิก
B6004095 นายศรายุทธ กุลราช                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์         สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์               สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว     สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน         สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


  ทีม มะลิ  
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
สมาชิก
B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัลศรี     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว         สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง         สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
B6104252 นายนิคม คำยก                สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.