นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มทส. ลงแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition "Robo Saleng"

นักศึกษาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย
ทีม mer-cy CAB
นายอภิศักดิ์ ทองมี B6023508
นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์ B6028220
พิชญา นามแดง B6022518
--------------------------------------
ทีม mer-cy jackson
นายซออีไวยัน B6233785
นายอิทธิพงษ์ พรศักดา B6229580
นายปภังกร พลแสน B6212124

เข้าร่วมรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกมการแข่งขัน "Robo Saleng"
LInk : http://www.tpa.or.th/news.php?id=2037

• วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
• เวลา 08.00 - 18.00 น.
• ณ ห้อง 303 ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซ.สุขุมวิท 29

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.