นำเสนอผลงานความสำเร็จโครงการ Thematic Innovation 2018 สนับสนุนจาก สนช.(NIA)

          เมื่อวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ท่านอาจารย์ ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศกวรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับบริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอผลงานความสำเร็จของโครงการ Thematic Innovation 2018 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

          ในหัวข้อ  โครงการระบบสำรวจทางอากาศแนวท่อก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อจัดทำแผนที่ความแม่นยำและละเอียดสูงพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติโดยอากาศยานไร้นักบินปีกนิ่งขึ้นลงทางแนวดิ่งชนิดคอมโพสิทพิเศษ    โดยมีระยะเวลาในการทำโครงการ 14 สิงหาคม 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 (18 เดือน)

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.