ตรวจสอบตารางสอบวัดความรู้แรกเข้าและสอบวัดประเมินผลการเรียนล่วงหน้า สำหรับนักศึกษาใหม่ B63XXXXX

นักศึกษาใหม่ B63

ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ : http://mecha.sut.ac.th/pre-test

 

ในการสอบวัดความรู้แรกเข้าจะมี 2 รายวิชาที่ทุกคนต้องสอบ คือ “วิชาภาษาอังกฤษ” และ “วิชาคณิศาสตร์พื้นฐาน”

โดยทุกคน! ย้ำ! ทุกคน! ต้องสอบทั้ง 2 รายวิชา!

แต่ถ้ากลุ่มที่ลงเรียนวิชา Basic Math หรือ Math 1 แล้ว
ไม่ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้สอบรายวิชาที่ตนลงทะเบียนเรียนไว้


* กลุ่มที่วิชา 551153 จะไม่ปรากฏในระบบนะครับ เพราะจัดสอบเป็นออนไลน์ ปฏิบัติตามอาจารย์ประจำวิชาได้แจ้งไว้นะคัรบ

** สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ลงเรียนล่วงหน้า จะต้องสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบตรวจสอบได้ตามลิ้งก์ที่ให้ครับ

*** ในการทดสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบได้ที่ http://reg.sut.ac.th
การตรวจสอบเลขที่นั่งสอบการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
- Login เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ http://reg.sut.ac.th
- ไปที่เมนู [ขั้นตอนนักศึกษาใหม่]
- เลือก ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ (ทดสอบความรู้แรกเข้าฯ)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.