ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ร่วมกับประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีโอกาสแนะแนวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา

          โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จากทุกแผนการเรียน และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.