Facebook Fanpage : ทุนการศึกษา SNC ร่วมกับ มทส.​

ประกาศ สำหรับผู้ที่สมัครทุน SNC

โปรดติดตาม Fanpage :

ทุนการศึกษา SNC ร่วมกับ มทส.

เพื่อการติดตามข่าวสาร กำหนดการ และการประกาศต่าง ๆ รวมทั้ง

เนื้อหาที่จะใช้ในการทดสอบในการรับทุนการศึกษา

-------------------------------------------------------------

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มอบทุนการศึกษา ฟรี! ตลอดหลักสูตร รวมทั้งทำงานไปพร้อมการเรียนกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง จำนวน 40 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

• รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา

1. เมคคาทรอนิกส์

2. เครื่องมือกล

3. ไฟฟ้า

4. อิเล็กทรอนิกส์

5. ช่างกลโรงงาน

6. ช่างยนต์

7. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป

• ไม่มีงานประจำ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่ https://forms.gle/5kG5eFqBQuquBmvK6

_______________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4422 4576 หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT (ในวันและเวลาราชการ)

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.