สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เชิญชมสัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 
                   เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จากสถานประกอบการจำนวน 104 ทุน ประกอบด้วย ทุนการศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษาบริษัท มณีสูรย์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 30 ทุน รวมทั้งสิ้น 134 ทุน
 
          โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา และความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนาบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0


ชมสัมภาษณ์ได้ที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.