กิจกรรมทดสอบคณิตศาสตร์ฑื้นฐาน สำหรับ B64!!!!!

การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน

นักศึกษาใหม่ B64 ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ทุกคน!

ยกเว้นคนที่ลงเรียนล่วงหน้าแล้วสอบผ่าน!! ใน

รายวิชา 551151 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หรือ

รายวิชา 5511513 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

โดยเนื้อหาบทเรียนในทดสอบคณิตศาสตร์พื้นฐาน สามารถศึกษาได้ที่ CLICK


สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4576, 09 4287 6611

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.