ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Paper Awards สาขา Engineering and Technology (EAT), IVCST 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล Best Paper Awards สาขา Engineering and Technology (EAT) ในงานประชุมวิชาการ SUT International Virtual Conference on Science and Technology 2021 (IVCST 2021), August 6, 2021.

 

ในหัวข้อ “Visual inspection of the Hard Disk Drive components in fully automated assembly line using by deep learning”

โดย

นายอนุภาค ปัญญทานสมบัติ นักศึกษาปริญญาโท (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

นายศิริพงษ์ ปะวะโก นักศึกษาปริญญาเอก (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์


ที่มา : https://ivcst.sut.ac.th/2021/

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.