ประกาศหลักสูตรนอกเวลา เรียน Online 4-14 ม.ค. 65

ประกาศหลักสูตรนอกเวลา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์​ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการกลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online

ในระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565

เนื่องด้วยมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค. แนะนำให้ปฏิบัติตนดังนี้

1. ให้เรียน Online 4 - 14 ม.ค. 2565

(กลับมา Onsite ในวันที่ 15 ม.ค. 65 เป็นต้นไป)

2. ให้นักศึกษาที่มีเรียนมาตรวจ ATK บริเวณโถงอาคารเรียนรวม 1

ในวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 07.30 - 09.00 น.

3. หากต้องการเข้า มทส. ก่อนวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2565 ให้แจ้งความจำนงขอตรวจ ATK ที่เบอร์โทร 0 4422 4555 (ในวันและเวลาทำการ)

----------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4555 (คุณอาย รัชนีกร)

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.