ยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวนิรชา จิจันดา

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ออกสหกิจศึกษา​ ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ได้รับรางวัล "นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 1/2564"ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสาขาวิชาเป็นผู้รับรองรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา

cr. https://www.facebook.com/sutcoop/photos/a.196646177018105/5471897806159556

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.