ประกาศเรียนและสอบ Online 100%

ประกาศ

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

ใหันักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เรียนและสอบในรูปแบบ Online 100%

 

เนื่องด้วยประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

cr. http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=735&fbclid=IwAR21ihNS6meRQlsa-Nwa0F-gGlg3im6F8q6w37J5F7zHwOT05RFrTEKJV8Y

 

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถกลับเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความสมัครใจของนักศึกษาที่ประสงค์กลับมาเรียน Online ที่หอพักของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา  http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=712

 

cr.https://www.facebook.com/sutnews/photos/a.121026794576722/5034764326536253/

 

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.