บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติผู้สัมครเข้าร่วมโครงการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  •  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยนช์ที่จะได้รับ

  • เบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท ต่อเดือน
  • สนับสนุนค่าที่พัก
  • ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี
  • ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ

หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาโท

- ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาและการจัดการ

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(Lean Manufacturing)

- พัฒนาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ส่งเสริมกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหา

ผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม

- ศึกษาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อนำแนวคิดมาให้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือกระบวนการ

-------------------------------------------------

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่

คุณสภาภรณ์ 089-0198790

คุณสุชาวดี 090-7957101

คุณพิชญกานต์ 085-5925948

คุณชนิสา 097-2967178

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.