วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น
ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Precision Engineering

วิศวกรรมพรีซิชั่น คือ
 เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีชื่อหลักสูตรภาษาไทยตรงกับชื่อหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกรู้จัก และเป็นหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยเน้นปฏิบัติการจริงผ่านการจัดการศึกษาแบบโมดูล (Modular System) เพื่อเน้นการสร้างวิศวกรที่มีทักษะความสามารถขั้นสูง ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไทยและของโลกในอนาคต มีรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งกลุ่มรายวิชาทางด้านการบริหารจัดการโรงงาน กลุ่มรายวิชาทางด้านวัสดุศาสตร์ กลุ่มรายวิชาด้านวิศวกรรมเครื่องมือ และกลุ่มรายวิชาทางด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ

ลักษณะวิชาชีพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรในภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
  • อาจารย์ในภาครัฐและภาคเอกชน
  • นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหน่วยงานภาครัฐ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ระดับปริญญาตรี


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.