โครงงาน
ทั้งหมด : 40 โครงงาน
ชื่อโครงงาน การพัฒนาเรือเก็บขยะอัตโนมัติ (Collection Disposal Boat)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923588    นายภควัต  กุลบุตร

B5923656    นายณัฐพงศ์  ยุธไธสง

B5923762    นายกิติสภานันท์  กะทัง

ชื่อโครงงาน การควบคุมความเร็วคงที่ของยานพาหนะ (Cruise Control)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926602    นายฟ้าชานนท์ บุญผล
B5926961    นายนัทธพงษ์  จันทราช
B5928699    นางสาวอิสริยา   อุลหัสสา

ชื่อโครงงาน เครื่องแยกสีพริกด้วยหุ่นยนต์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2561
คณะผู้จัดทำ

B5928651    นางสาวอรชร  ปรางทะเล
B5928965    นางสาวชนิดา  บุญไชยโย

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกพริกหวาน (Chili Sorting Device)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926855    นายกุศล ประเสริฐกุล


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.