โครงงาน
ทั้งหมด : 40 โครงงาน
ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5923632    นายทรงพล แป้นเมือง
B5923793    นายธนพนธ์ รันสันเทียะ
B5923922    นายสุภกิจ กิมิพันธ์

ชื่อโครงงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับยิงวัตถุ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B6023294    นายจรัญชัย ถาวร
B6027858    นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม
B6027865    นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง

ชื่อโครงงาน เครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927012    นายพรหมลิขิต เสนพิมาย
B5927005    นายศิริธัช เพราะขุนทด       
B5927050    นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927180    นายณัฐพงษ์ กองแก้ว
B5927203    นายกรณ์สกล นนท์นาม
B5927258    นายพิเชฐ คชประดิษฐ์

ชื่อโครงงาน ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927197    นายสมัย โสภานเวช
B5927104    นายนพพล โกศล
B5927081    นายปิยพนธ์ มณีนาถ

ชื่อโครงงาน เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927111    นายสาธิต โพธิ์นาคม
B5927227    นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง

ชื่อโครงงาน เครื่องจ่ายเครื่องแบบพนักงานอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923595    นายนพคุณ แสงสุวรรณ
B5923847    นายปรานต์ ว่าวกลาง
B5926909    นายปราชญา ศิริโสดา

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบกึ่งอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926939    นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก
B5929153    นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923557    นายปฏิภาน นิ่มธานี
B5924004    นายอัครพล ซึมดอน

ชื่อโครงงาน รถขนส่งสินค้าอัตโนมัตินำทางด้วยเส้นแถบแม่เหล็ก (Automated guided vehicle - AVG)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926992    นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว
B5927128    นายนาวิน ฤกษ์เจริญ


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.