โครงงาน
ทั้งหมด : 40 โครงงาน
ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ในโรงเรือน (Smartfarm Bobotics)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5928880    นายโยธิิน    เสาวคนธ์
B5923953    นางสาวอรุณี    อิ่มลา
B5926794    นางสาวเสาวนีย์    วิเศษพงษ์

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923878    นายณัฐปกรณ์   หวังเลี้ยงกลาง
B5926756    นายธนัตถ์กานต์  วงษ์พิมลกิจ
B5928873    นางสาวภัทราภรณ์   ธีรายุวัฒน์

ชื่อโครงงาน ยานพาหนะขนส่งกึ่งอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923786    นายพชรพล สกุลอำนวยชัย
B5923601    นายศิลา กล้ามกระโทก
B5923779    นายณัฐพนธ์ คีบสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ระบบตรวจสอบสถานะภายในบ้าน (Smart Home)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5826902    นายฐากร​ สุขะวิสิษฐ์
B6028824    นายปิยะราช วงชะศรี
B6028848    นางสาวอารียา​ ซื่อตรง

ชื่อโครงงาน การออกแบบอุปกรณ์จับยึดสำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพถ่าย (Holder design for image based barcode reader of ACAM machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5721580    นายอนุภาค ภูมิอ่อน

ชื่อโครงงาน การออกแบบลิฟต์ต้นแบบสำหรับใช้งานบ้าน 2 ชั้น
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926596    นายวรเมธ   บุญหลง
B5928903    นายอดิเทพ  อุดทาพงษ์
B5923892    นายรัฐภัทร   กลางคาร

ชื่อโครงงาน การพัฒนาเรือเก็บขยะอัตโนมัติ (Collection Disposal Boat)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923588    นายภควัต  กุลบุตร

B5923656    นายณัฐพงศ์  ยุธไธสง

B5923762    นายกิติสภานันท์  กะทัง

ชื่อโครงงาน การควบคุมความเร็วคงที่ของยานพาหนะ (Cruise Control)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926602    นายฟ้าชานนท์ บุญผล
B5926961    นายนัทธพงษ์  จันทราช
B5928699    นางสาวอิสริยา   อุลหัสสา

ชื่อโครงงาน เครื่องแยกสีพริกด้วยหุ่นยนต์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2561
คณะผู้จัดทำ

B5928651    นางสาวอรชร  ปรางทะเล
B5928965    นางสาวชนิดา  บุญไชยโย

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกพริกหวาน (Chili Sorting Device)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926855    นายกุศล ประเสริฐกุล


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.