โครงงานระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ

ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ


ชื่อโครงงาน ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927180    นายณัฐพงษ์ กองแก้ว
B5927203    นายกรณ์สกล นนท์นาม
B5927258    นายพิเชฐ คชประดิษฐ์

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.