โครงงานเครื่องบรรจุอาหารเม็ดแบบอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุอาหารเม็ดแบบอัตโนมัติ


ชื่อโครงงาน เครื่องบรรจุอาหารเม็ดแบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5926800    นางสาวฐิติมา หลุนบูชา
B5926886    นางสาวณัฎฐิรา บุญลา
B5928569    นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.