โครงงานชุดสาธิตการทำงานของเครื่องผสมปูน

ชุดสาธิตการทำงานของเครื่องผสมปูน


ชื่อโครงงาน ชุดสาธิตการทำงานของเครื่องผสมปูน
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5928446    นางสาวนิชา ทองอ้ม
B5926695    นายธนฎล สุทธิอาจ
B5926879    นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.