โครงงานเครื่องคัดแยกเหรียญรุ่น 2

เครื่องคัดแยกเหรียญรุ่น 2


ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกเหรียญรุ่น 2
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5929108    นายธีรเมธ รอดสูงเนิน
B5923908    นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี
B5923991    นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ 

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.