โครงงานการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับยิงวัตถุ

การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับยิงวัตถุ


ชื่อโครงงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับยิงวัตถุ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B6023294    นายจรัญชัย ถาวร
B6027858    นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม
B6027865    นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง

Project Files Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.