โครงงานต้นแบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดเล็ก (Prototype of a Small-Scale Paddy Dryer)

ต้นแบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดเล็ก (Prototype of a Small-Scale Paddy Dryer)


ชื่อโครงงาน ต้นแบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดเล็ก (Prototype of a Small-Scale Paddy Dryer)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022600  นายณัฐิวุฒิ  รายณะสุข
B6027896  นางสาวจิตรลดา  ปทุมานันท์
B6027919  นายสมนึก  มุ่งกลีบกลาง

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.