โครงงาน
ทั้งหมด : 16 โครงงาน
ชื่อโครงงาน รถจักรยานไฟฟ้า (Electic Bike)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6028145  นายปณวัตร  วิชัยวงษ์
B6028442  นายอานุภาพ  โยศรีคุณ
B6137618  นางสาวกมลลักษณ์  สุขเกษม

ชื่อโครงงาน เครื่องวัดระดับความสูงของน้ำในคูลลิ่งทาวเวอรื (Water Level Control of Cooling Tower)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5926855  นายกุศล  ประเสริฐกุล

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกขนาดเบอร์ไข่ไก่อัตโนมัติ (Automatic egg size Sorting Machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5928415  นายนรงศักดิ์  นึกสม
B5928910  นายรัฐพล  ซองเหล็กนอก
B6023546  นายพีรพัฒน์  อิทธิกุสุมาลย์

ชื่อโครงงาน การออกแบบกลไกอัตโนมัติของรถเก็บขยะ (Automatic Garbage Collection Mechanism Design)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022662  นายชัยสิทธิ์  บุตรสันต์
B6014178  นายกิจจา  ปักกาโล
B6022648  นายอรรณพ  บัวขุม

ชื่อโครงงาน เครื่องจ่ายไฟเคลื่อนที่โดยใช้แสงโซลาร์เซลล์ (Mobile Power Station with Solar Light)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022587   นายสุรศักดิ์  บัวแก้ว
B6022730  นายธวัชชัย  ตรงด่านกลาง
B6027841  นายธีรพงศ์  ปัฐมาศ

ชื่อโครงงาน การออกแบบระบบควบคุมรถเก็บขยะอัตโนมัติ (DESIGN OF AN AUTOMATIC WASTE COLLECTION TRUCK CONTROL SYSTEM)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022365  นายอัศวนนท์  แสงสูงเนิน
B6022396  นายสุรสีห์  ชาวสวน
B6027940  นายยุทธนา  น้อยโคกสูง


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.