โครงงานระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับการผสมปูน (Automatic Water Distribution Control System for Mortar Mixing)

ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับการผสมปูน (Automatic Water Distribution Control System for Mortar Mixing)


ชื่อโครงงาน ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับการผสมปูน (Automatic Water Distribution Control System for Mortar Mixing)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5928668  นายธรรศ  กรกชกร
B6028060  นายภูทิป  ตามเมืองปัก
B6028701  นางสาวบุญสิตา  คุชิตา

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.