โครงงานการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจ่ายชุดพนักงานอัตโนมัติ (Performance improvement Uniform vending Machine)

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจ่ายชุดพนักงานอัตโนมัติ (Performance improvement Uniform vending Machine)


ชื่อโครงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจ่ายชุดพนักงานอัตโนมัติ (Performance improvement Uniform vending Machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5926565  นายสัณพล  มาศรักษา
B5923663  นายปฏิภาณ  แก่นจันทร์
B5929146  นายวีรวัฒน์  ศรีโท

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.