โครงงานแบบจำลองโรงเรือนพลางแสงอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกกล้วยไม้ (Automatic light deprication greenhouse for Orchids Farming)

แบบจำลองโรงเรือนพลางแสงอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกกล้วยไม้ (Automatic light deprication greenhouse for Orchids Farming)


ชื่อโครงงาน แบบจำลองโรงเรือนพลางแสงอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกกล้วยไม้ (Automatic light deprication greenhouse for Orchids Farming)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022860  นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ
B6023065  นางสาวกัลยานี กันยายน
B6023720  นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.