แบบสอบถาม

สำหรับผู้เรียน

 • แบบสอบถามความคาดหวังของผู้เรียน click

 • แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน click


สำหรับผู้ใช้บัณฑิต

 • แบบสอบถามความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต click


สำหรับศิษย์เก่า

 • แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ click


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.