TCAS63 รอบที่ 2 : QUOTA

TCAS63 รอบที่ 2 : QUOTA (โควตาพื้นที่​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก)
เปิดรับสมัคร : 6 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563
เปิดรับจำนวน : ม.6/ปวช. จำนวน 30 คน | ปวส. จำนวน 10 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในระดับ
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย หรือระดับอนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
มีทะเบียนบ้าน หรือ สำเร็จการศึกษา อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก อย่างใดอย่างนึง

วิธีการสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 สมัครได้ที่ sutgateway.sut.ac.th
2. บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
3. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร
4. เลือกสมัครกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์

การสอบคัดเลือก

สำหรับ ม.6 และ ปวช.
 • สอบสัมภาษณ์
สำหรับ ปวส.
 • สอบทักษะปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 2 : QUOTA

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 ดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ sutgateway.sut.ac.th และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 นาที 1. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร และต้องตรวจสอบสถานะการ Upload File ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่สมัคร
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตรวจอบสถานะการขำระเงืนค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
วันที่ 10 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
sutgateway.sut.ac.th | รอบที่ 1 : PORTFOLIO
วันที่ 18 เมษายน 2563 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ที่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็ยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (tcas.cupt.net)หากไม่ดำเนินการภาบในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์
วันที่ 27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์
sutgateway.sut.ac.th
วันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
โดยการชำระเงิืนค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17,000 บาท ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรุณาตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หรือที่ sutgateway.sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.