TCAS62 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ

TCAS62 รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
เปิดรับสมัคร : 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562
เปิดรับจำนวน : ม.6/ปวช. จำนวน 20 คน | ปวส. จำนวน 30 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
• เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาในระดับ
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย หรือระดับอนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักกลหนัก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีผลการเรียน GPAX 6 ภาคเรียน
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวช. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 - ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
• เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานรี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

วิธีการสมัคร

1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ sutgateway.sut.ac.th (เลือกหลักสูตรที่ 4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)
2. บันทึกข้อมูลการสมัคร ของตนเองและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload File แล้ว ผู้สมัครมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามที่กำหนด หรือไม่ Upload File ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
3. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร
4. เลือกสมัครกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรเมมคาทรอนิกส์

การสอบคัดเลือก

1. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 5

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.