หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และการใช้โปรแกรม ANSYS : FLUENT เพื่องานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม"
ขอเชิญชวนนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง “ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และการใช้โปรแกรม ANSYS : FLUENT เพื่องานวิเคราะห์ทางวิศวกรรม” • Free (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) • ผู้เข้าร่วมอบรบโปรดนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรม ในวันที่ 17-18, 23-24 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 2 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียนได้ที่ : https://qrgo.page.link/dfuuD **สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในหัวข้อ"รหัสนักศึกษา" โปรดกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก _____________________________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4422-4772  
2020-10-14
|
ข่าวกิจกรรม
พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2
ประกาศจากสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี (ทุกชั้นปี) พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 2   วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. (มีบริการอาหารกลางวัน) ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี **ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างยิ่งยวด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของตัวท่านเอง   รายละเอียดห้องเรียนที่ใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษา :  CLICK  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4422-4431, 0-4422-4176 หรือ facebook ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา sut
2020-10-05
|
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับทีม มะลิ ได้รับรางวัลเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ในการแข่งขัน TPA Karakuri Contest 2020
ขอแสดงความยินดีกับทีม มะลิ ได้รับรางวัล เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในการแข่งขัน TPA Karakuri Contest 2020 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม คือทีม มะลิ และทีม TOTORO ทีม มะลิ สมาชิกได้แก่ B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ B6004477  นายสมประสงค์ โคลนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6012069  นางสาวปิยนุช ตากไธสง  สายาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6005009  นาวสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6003661   นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีมTOTORO สมาชิกได้แก่ B6021375  นายมงคลชัย สิงห์คำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล B6004095  นายศรายุท กุลราช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6021399  นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6026004  นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6017545  นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6015015  นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6013318  นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ดูแลทีมโดย • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล  รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต • อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2020-09-28
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ ภาคการศึกษา 2/2563 เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียน Online ผ่านระบบ Video Conference เรียนแบบ Modular Systems • Modular Automation Engineering • Modular Precision Engineering • Modular Robotics • Modular Autonomous System มี Certificate ในแต่ละชุดการเรียน • Vibration Analysis & Measurement for Rotating Machine Level I • Automation Engineering Level I • Introduction Six Sigma for Automation process improvement หัวข้อวิจัยทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม • Industry-University Collaborative of Mechatronics Engineering Research   *คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และประสบการณ์งานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563 สมัครออนไลน์ที่ : sutgateway.sut.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4422-4274, Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2020-09-25
|
ข่าวล่าสุด

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.