หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุน SNC และทุน WD
ประกาศหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำภาคการศึกษา 1/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนการศึกษา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) :  CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนการศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด :  CLICK   สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกขอให้อัพโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทาง google form ภายในวันที่ 7 ส.ค.64 : https://forms.gle/KrUYzXowT6VRQAeS7 ทั้งนี้ทางหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์จะแจ้งรายละเอียดห้องสอบออนไลน์ในภายหลัง   สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4576 หรือ 08 0849 9162 (เสาวลักษณ์)  
2021-08-03
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับ ป.ตรี และ ป.โท (เพิ่มเติม)
ประกาศหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เปิดรายวิชาเลือกบังคับ สำหรับ ป.ตรี และ ป.โท (เพิ่มเติม)   551475 ระบบยานพาหนะภาคพื้นดินที่ขับขี่ด้วยตัวเอง (Self-Driving Ground Vehicle System)   551476 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารและเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Electrical System Design in Building and Machine Devices Based On Electrical Safety for Mechatronic Engineering)   ดูรายละเอียดรายวิชาได้ที่ : http://mecha.sut.ac.th/plan_b.php (รายวิชาเปิดเพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน สามารถดูได้ในระบบบ reg --------------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติม 0 4422 4576 (คุณปิยะนุช)
2021-08-03
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                       เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีมติที่ประชุม แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นผลจากการประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเข้าทำหน้าที่บริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ข้อ 11 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 จึงแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และจะได้ประกอบพิธีสถาปนาอธิการบดีอย่างเป็นทางการต่อไป รวมทั้งได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อีกด้วย   ที่มา : http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20210731      
2021-08-03
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.