หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
วศ.เมคคาทรอนิกส์ ได้รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. แล้ว
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)        หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติรับรองคุณวุฒิแล้ว จำนวน  หลักสูตร 4 ดังนี้ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)   สามารถตรวจข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้ที่ http://qualification60.otepc.go.th/login.php    
2022-01-17
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียนและสอบ Online 100%
ประกาศ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ใหันักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เรียนและสอบในรูปแบบ Online 100%   เนื่องด้วยประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี cr. http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=735&fbclid=IwAR21ihNS6meRQlsa-Nwa0F-gGlg3im6F8q6w37J5F7zHwOT05RFrTEKJV8Y   ทั้งนี้ นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถกลับเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามความสมัครใจของนักศึกษาที่ประสงค์กลับมาเรียน Online ที่หอพักของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา  http://www.sut.ac.th/2012/sutcovid19/?p=712   cr.https://www.facebook.com/sutnews/photos/a.121026794576722/5034764326536253/  
2022-01-13
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การรับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ.
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE
ปฏิทินหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.