หลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 : Quota พื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก!
TCAS64 รอบที่ 2 : Quota พื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก หลักสูตรนอกเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น รับสมัครตั้งแต่ 10 มีนาคม - 17 เมษายน 2564   คุณสมบัติ • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. ที่มีทะเบียนบ้านหรือสถานศึกษาอยู่ในภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออก • รับทุกแผนการเรียน • ม.6 / ปวช. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป • ปวส. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป การรับสมัครและรายละเอียดการสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/10983/ ___________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4274 (คุณเพ็ญพิลาส), 0-4422-4576 (คุณเกียรติศักดิ์) หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-03-05
|
ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
         เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้นำนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้ให้ทุนการศึกษา ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา   โดย นายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต ได้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประมาณระดับการสั่นสะเทือนจากการเสียสมดุลของโบลเวอร์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับตัวควบคุมแบบเซอร์โวและตัวสังเกต”   และ นายสุนทร โอษฐงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต ได้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวัดสนามแม่เหล็กแบบสี่ขั้วความละเอียดสูงด้วยเทคนิคขดลวดหมุนร่วมกับการชดเชยการเหวี่ยงตัวเพลา”   ทั้งนี้การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
2021-03-05
|
ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ณ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา ณ สถาบันฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านวิชาการและการวิจัยกับบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องโถงนิทรรศการ โซนใหม่ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอผลการในขณะปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่ นางสาวณิตยา ดีสม นายณัฐวัตร ลำภา นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ได้แก่ นายวสันต์ โคตรจันทา (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาที่สหกิจศึกษา ณ สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพรโรจน์ อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย       
2021-03-02
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน ไม่ต้องรอ TCAS #พร้อมเริ่มเรียนทันที!!
หลักสูตรนอกเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี #พร้อมเริ่มเรียนทันที!! ในภาคการศึกษา 3/2563 (เริ่มเรียน 19 มีนาคม 2563) ในหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น                        รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563                              คุณสมบัติ • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. • รับทุกแผนการเรียน • ม.6 / ปวช. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป • ปวส. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป • สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีในภาคการศึกษา 3/2563 (เริ่มเรียน 19 มีนาคม 2563) การรับสมัครและรายละเอียดการสมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/12008/ ___________________________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-4422-4274 (คุณเพ็ญพิลาส), โทร. 0-4422-4576 (คุณเกียรติศักดิ์) หรือ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT
2021-01-19
|
ข่าวล่าสุด
วิดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ONILLNE COURSE

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.