คณาจารย์
#

รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

Assoc. Prof. Flt.Lt. Dr. Kontorn Chamniprasart

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4005
Email : kontorn@sut.ac.th

#

อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

Dr. Somsak Siwadamrongpong

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4286
Email : somsaksi@sut.ac.th

#

รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล

Assoc. Prof. Dr. Jiraphon Srisertpol

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4412
Email : jiraphon@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ

Asst. Prof. Dr. Sorada Khaengkarn

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4399
Email : soradak@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

Asst. Prof. Dr. Suradet Tantrairatn

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4469
Email : suradetj@sut.ac.th

#

อ. ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์

Dr. Pichitra Uangpairoj

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4726
Email : pichitrau@sut.ac.th

#

รศ. ดร.พรศิริ จงกล

Assoc. Prof. Dr. Pornsiri Jongkol

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4322
Email : pornsiri@sut.ac.th

#

รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Arthit Srikaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4405
Email : ra@sut.ac.th

#

รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล

Assoc. Prof. Dr. Kitti Attakitmongcol

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4367
Email : kitti@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ

Asst. Prof. Dr. Kanchala Sudtachart

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4708
Email : kanchala@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.กระวี ตรีอำนรรค

Asst. Prof. Dr. Krawee Treeamnuk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4766
Email : krawee@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี

Asst. Prof. Dr. Boonruang  Marungsri

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-366
Email : bmshvee@sut.ac.th

#

รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ

Assoc. Prof. Dr. Padej Pao-la-or

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4407
Email : padej@sut.ac.th

#

ผศ.ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์

Asst. Prof. Flt.Lt. Dr. Prayoth Kumsawat

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4394
Email : prayoth@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง

Asst. Prof. Dr. Veena Phunpeng

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4448
Email : veenap@g.sut.ac.th

#

ผศ. ดร.อุเทน ลีตน

Asst. Prof. Dr. Uthen Leeton

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4403
Email : uthenleeton@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์

Asst. Prof. Dr.Karoon Fangsuwannarak

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224311
Email : karoon@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

Asst. Prof. Dr. Paramate Horkaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224989
Email : phorkaew@sut.ac.th

#

อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย

Dr. Teetut Dolwichai

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4231
Email : prapun@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา

Asst. Prof. Dr. Settawit Poochaya

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 3117
Email : settawit@sut.ac.th

#

อาจารย์ วิชัย ศรีสุรักษ์

Wichai Srisuruk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4646
Email : wichai@sut.ac.th

#

อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง

Aphilak Lonklang

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3548
Email : aphilak@sut.ac.th

#

อ. ดร.จิตติมา วระกุล

Dr. Jittima Varagul

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4678
Email : jittima@sut.ac.th

#

อ.ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง

-

หมายเลขโทรศัพท์ : -
Email : thanatsorn@sut.ac.th

#

อ.ศุภัชกาญจน์ นุชคำ

-

หมายเลขโทรศัพท์ : -
Email : suphatchakan@sut.ac.th

#

อ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐการ

-

หมายเลขโทรศัพท์ : -
Email : natthawut.p@sut.ac.th

#

อ. ดร.ธนาคาร เบ้าทอง

-

หมายเลขโทรศัพท์ : -
Email : thanakhan@sut.ac.th

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ

นางสาวปิยะนุช สารียุทธ

Piyanoot Sareeyooth

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : piyanoot.s@sut.ac.th

นางสาวจิราพร ศิริสุข

Jiraporn Sirisuk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4176
Email : jiraporn.si@sut.ac.th

นางสาวรัชนีกร บุญเลิศ

Rachaneekorn Boonlert

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3620
Email : rachaneekorn@sut.ac.th

นางสาวสุชาดา ขับผักแว่น

Suchada Kubpugwan

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4176
Email : suchada_k@sut.ac.th

นางสาววิภากาน เคล้าเคลีย

Wiphakarn Klaoklia

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : vipakarn@sut.ac.th

นางสาวช่อทิพย์ โภคทรัพย์

Chothip Pokkasup

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-6036
Email : chotip.p@sut.ac.th

นางสาวพิรดาภร มูลเอก

Phiradaphon Munaek

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4772
Email : phiradaphon.mun@sut.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว

Saowaluck Pankaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : saowaluck.p@sut.ac.th

นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์

Narumon Srihisarapisit

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : narumon.sri@sut.ac.th

นางสายลม จงภักดี

Sailom Ongpakdee

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : sailom.ong@sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.