คณาจารย์
#

รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

Assoc. Prof. Flt.Lt. Dr.Kontorn Chamniprasart

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4005
Email : kontorn@sut.ac.th

#

อ.ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์

Dr. Somsak Siwadamrongpong

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224286
Email : somsaksi@sut.ac.th

#

รศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล

Assoc. Prof. Dr. Jiraphon Srisertpol

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4412
Email : jiraphon@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. กีรติ สุลักษณ์

Assist. Prof. Dr. Keerati Suluksna

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224235
Email : keerati@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ

Asst. Prof. Dr. Sorada Khaengkarn

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4399
Email : soradak@sut.ac.th

#

อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์

Dr. Suradet Tantrairatn

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4469
Email : suradetj@sut.ac.th

#

อ.ดร. พิจิตรา เอื้องไพโรจน์

Dr. Pichitra Uangpairoj

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4726
Email : pichitrau@sut.ac.th

#

รศ.ดร. พรศิริ จงกล

Assoc. Prof. Dr. Pornsiri Jongkol

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4322
Email : pornsiri@sut.ac.th

#

รศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Arthit Srikaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4405
Email : ra@sut.ac.th

#

รศ.ดร. กองพล อารีรักษ์

Assoc. Prof. Dr. Kongpol Areerak

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224363
Email : kongpol@sut.ac.th

#

รศ.ดร. กองพัน อารีรักษ์

Assoc. Prof. Dr. Kongpan Areerak

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224520
Email : kongpan@sut.ac.th

#

รศ.ดร. กิตติ อัตถกิจมงคล

Assoc. Prof. Dr. Kitti Attakitmongcol

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224367
Email : kitti@sut.ac.th

#

รศ.ดร. กิตติศักดิ์ เกิดประสพ

Assoc. Prof. Dr. Kittisak Kerdprasop

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4349
Email : kerdpras@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. กัญชลา สุดตาชาติ

Asst. Prof. Dr. Kanchala Sudtachart

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4708
Email : kanchala@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค

Asst. Prof. Dr. Krawee Treeamnuk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4766
Email : krawee@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. บุญเรือง มะรังศรี

Assist. Prof. Dr. Boonruang Marungsri

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-366
Email : bmshvee@sut.ac.th

#

รศ.ดร. เผด็จ เผ่าละออ

Assoc. Prof. Dr. Padej Pao-la-or

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-407
Email : padej@sut.ac.th

#

ผศ.ร.อ.ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์

Assist. Prof. Dr. Prayoth Kumsawat

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224394
Email : prayoth@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. สุดารัตน์ ขวัญอ่อน

Assist. Prof. Dr.Sudarat Khwan-on

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-534
Email : sudarat_kh@sut.ac.th

#

อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต

Dr.Ekarong Sukjit

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224770
Email : ekarong@sut.ac.th

#

ผศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง

Asst. Prof. Dr. Veena Phunpeng

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4448
Email : veenap@g.sut.ac.th

#

อ.ดร. สัจจากาจ จอมโนนเขวา

Dr. Sajjakaj Jomnonkwao

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4238
Email : sajjakaj@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. อุเทน ลีตน

Asst. Prof. Dr. Uthen Leeton

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-403
Email : uthenleeton@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์

Assist. Prof. Dr.Karoon Fangsuwannarak

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224311
Email : karoon@sut.ac.th

#

อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

Dr. Chatpet Yossapol

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224-418
Email : chatpet@sut.ac.th

#

ผศ.ดร. ปรเมศวร์ ห่อแก้ว

Assist. Prof. Dr. Paramate Horkaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224989
Email : phorkaew@sut.ac.th

#

อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย

Dr. Teetut Dolwichai

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4231
Email : prapun@sut.ac.th

#

อ.ดร. เศรษฐวิทย์ ภูฉายา

Dr. Settawit Poochaya

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 3117
Email : settawit@sut.ac.th

#

อาจารย์ วิชัย ศรีสุรักษ์

Wichai Srisuruk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4646
Email : wichai@sut.ac.th

#

อาจารย์ สุภาพร บุญฤทธิ์

Supaporn Bunrit

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422- 4175
Email : sbunrit@sut.ac.th

#

อาจารย์ อภิลักษณ์ หล่อนกลาง

Aphilak Lonklang

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3548
Email : aphilak@sut.ac.th

#

อ. ดร.จิตติมา วระกุล

Dr. Jittima Varagul

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4678
Email : jittima@sut.ac.th

#

อาจารย์ จีรวรรณ หอมจันทร์

Jeerawan Homjan

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4576
Email : jeerawan@sut.ac.th

ผู้ช่วยสอนและวิจัย
#

นายนนทพัฒน์ ประคองภักดิ์

Mr. Nonthaphat Prakongpak

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4576
Email : zlottaenp@gmail.com

#

นายกรินทร์ โกสิยานุรักษ์

Mr.Karin Kosiyanurak

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 4422 4576
Email : lemonhero_06@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ

นางสาวปิยะนุช สารียุทธ

Piyanoot Sareeyooth

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : piyanoot.s@sut.ac.th

นางสาวจิราพร ศิริสุข

Jiraporn Sirisuk

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4176
Email : jiraporn.si@sut.ac.th

นางสาวรัชนีกร บุญเลิศ

Rachaneekorn Boonlert

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3620
Email : rachaneekorn@sut.ac.th

นางสาวภัทราพร เสมามอญ

Pattaraporn Semamorn

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4772
Email : pattaraporn.sa@sut.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศ

Kiattisak Lamlert

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-6036
Email : kiattisak.l@sut.ac.th

นางสาวศรัญญา ตรีบุตรดี

Saranya Treebootdee

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3620
Email : saranya.t@sut.ac.th

นางสาวสุชาดา ขับผักแว่น

Suchada Kubpugwan

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4176
Email : suchada_k@sut.ac.th

นางสาววิภากาน เคล้าเคลีย

Wiphakarn Klaoklia

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : vipakarn@sut.ac.th

นางสาวช่อทิพย์ โภคทรัพย์

Chothip Pokkasup

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-6036
Email : chotip.p@sut.ac.th

นางสาวธวัลหทัย ไพรศรี

Thawanhathai Praisri

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-3620
Email : thawanhathai@sut.ac.th

นางสาวณัฐธิดา ไพรศรี

Nattida Praisri

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4772
Email : mamink234@gmail.com

นางสาวพิรดาภร มูลเอก

Phiradaphon Munaek

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4772
Email : phiradaphon.mun@sut.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว

Saowaluck Pankaew

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : saowaluck.p@sut.ac.th

นางสาวนฤมล สีหิสราภิสิทธิ์

Narumon Srihisarapisit

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : narumon.sri@sut.ac.th

นางสายลม จงภักดี

Sailom Ongpakdee

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4422-4576
Email : sailom.ong@sut.ac.th

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.