ข่าวสาร

ทั้งหมด : 264 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission (รับวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.) วันที่ 2-10 พ.ค. 2565 >>> ม.6 และ ปวช. สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ >>> ปวส.สมัครได้ที่ https://reg6.sut.ac.th/.../ApplicationSpecial/mainpage.asp ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร >>>> สำหรับวุฒิการศึกษาม.6 และ ปวช. <<<< •เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป •เรียนหลักสูตร 4 ปี **ปวช. รับแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ •เรียนวิชาสาขาในเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันจันทร์-ศุกร์(2-3 วัน/สัปดาห์ ขึ้นอยู่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน) http://sutgateway.sut.ac.th/admissions.../pr/2565/R3/Eng.pdf >>>> สำหรับวุฒิการศึกษา ปวส. <<<< •เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป •เรียนหลักสูตร 2 ปี •แผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น เมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือกล ช่างกลโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ฯลฯ •เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น (ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป) http://sutgateway.sut.ac.th/adm.../pr/2565/R3/EngOuttime.pdf #เมคคามทส. #พรีซิชั่นมทส. #รอบที่3Admissio  
2022-05-02
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด เปิดรับสมัคร!! นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สัมครเข้าร่วมโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยนช์ที่จะได้รับ เบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท ต่อเดือน สนับสนุนค่าที่พัก ค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ไม่มีสัญญาผูกมัดหลังจบโครงการ หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาโท - ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาและการจัดการ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Lean Manufacturing) - พัฒนาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ส่งเสริมกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม - ศึกษาแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อนำแนวคิดมาให้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ ------------------------------------------------- สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ คุณสภาภรณ์ 089-0198790 คุณสุชาวดี 090-7957101 คุณพิชญกานต์ 085-5925948 คุณชนิสา 097-2967178
2022-04-29
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น (หลักสูตร 4 ปี) รหัส B63 สมัครเข้าร่วมโครงการ Smart MEX
อยากมีทักษะการทำงาน มาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ไปกับโครงการ Smart MEX ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ หลักสูตรวิศวกรรมพรีซีชั่น (หลักสูตร 4 ปี) รหัส B63 สมัครเข้าร่วมโครงการ Smart MEX เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นกับการทำงาน โดยเข้าร่วมอบรมทักษะในรูปแบบของ Problem based Learning โดยไม่กระทบกับตารางเรียน เมื่อผ่านการอบรม จะมีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าทำงาน สามารถทำงานระหว่างเรียนและมีค่าตอบแทน สมรรถนะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม:  PLC, Pneumatic System, Hydraulic System Motor Technology, Sensor and Measuring Instrument  Robot Arm Coding/Programming Machine Learning & AI, Internet of Things Industrial Engineering  3D CAD/CAM รับใบประกาศเมื่อผ่านการประเมิน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง: https://forms.gle/DvrNm9sGqbw8d7dL8  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 #SmartMEX #SmartMechatronics #SmartEngineer  
2022-04-29
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่วนกิจการนักศึกษาจึงเปิดใช้ระบบ Vaccine Passport ในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564
ประกาศ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564 ส่วนกิจการนักศึกษาจึงเปิดใช้ระบบ Vaccine Passport http://dsasystem.sut.ac.th/covidscreening/ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์กลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่ 3/2564 โดยสามารถเข้าระบบ Vaccine Passport เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าใช้อาคารต่างๆ และเพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของนักศึกษาต่อไป *กรุณาดำเนินการก่อนการกลับเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1-2 วัน   Following the announcement of Suranaree University of Technology about Guideline for Teaching and Learning in Trimester 3/2021 Division of Student Affairs launch Vaccine Passport system http://dsasystem.sut.ac.th/covidscreening/, for students who would like to travel to SUT for Trimester 3/2021. Please Log-in Vaccine Passport system, fill out the information and keep the result for inspecting when using SUT facilities and this data will be used for managing teaching and learning method, as well as activities and projects for students in the future. * Please submit Vaccine Passport before entering SUT at least 1-2 days in advance.      
2022-04-28
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาและจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจำวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565
ประกาศสำคัญมาก!!!!!! โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น เรื่อง ตารางเวลาและจุดคัดกรอง COVID-19 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจำวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 1. นักศึกษาที่มีเรียนในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 สามารถมาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.40 น. *หมายเหตุ :นักศึกษาที่มีเรียนในเวลาอื่น สามารถมาตรวจ ATK ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ หน้าห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 2. นักศึกษาที่มีเรียนในวันธรรมดา สามารถมาตรวจ ATK ได้ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 และวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 16.40 น. ณ หน้าห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 *หมายเหตุ : หากนักศึกษาท่านใดไม่มาตรงเวลาที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่ได้รับการเข้าตรวจ **ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง** **ทางหลักสูตรฯ ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทำการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด** ----------------------------------------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 0 4422 4555 Facebook : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกเวลา SUT  
2022-04-28
|
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ทางหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น มีมาตรการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ดังนี้ 1. ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2565 จะเป็นการกสอนในรูปแบบ Online เท่านั้น 2.ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจะเป็นการสอนในรูปแบบ Onsite เท่านั้น 3.และมีการตรวจ ATK ทุกวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันจันทร์ และวันพุธ เหมือนที่เคยปฏิบัติ ***หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว #เมคคาฯ #พรีซิชั่น    
2022-03-22
|
ทั้งหมด : 264 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.