กิจกรรม

ทั้งหมด : 61 รายการ
ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับปวส. ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อรับนักศึกษาใหม่และเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยอาจารย์​จีรวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมทั้งคณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และต้อนรับเป็นอย่างดี จนดำเนินกิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์ในครั้งนี้      
2021-12-22
|
ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "พิชิตการสอบ CEFR"
ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพรีซิชั่น (ป.ตรี-โท-เอก) และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม "CEFR-A2 Grammar Preparation" และ “CEFR-A2 Listening Preparation”   ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!   -------------------------------------------------------------   กิจกรรมเรื่อง “CEFR-A2 Grammar Preparation” วิทยากร โดย อาจารย์ ปุณยนุช พัดเย็น   ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.   Join Zoom Meeting Meeting ID : 356 694 5513 Passcode: krupook -------------------------------------------------------------   กิจกรรม เรื่อง “CEFR-A2 Listening Preparation” วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์   ทุกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ ระหว่างวันที่ 2-25 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.   Join Zoom Meeting Meeting ID : 535 130 5153 Passcode : sut   ------------------------------------------------------------- สอบถามเพิ่มเติม : 0 4422 4772 (พิรดาภร มูลเอก)
2021-12-13
|
ข่าวกิจกรรม
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 จ.น่าน
เมื่อวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44” (The 44th Electrical Engineering Coference – EECON44) จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อ.เมือง จ.น่าน   นำทีมโดย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผศ.ดร.อุเทน ลีตน และ ผศ.ดร.โศรฎา แข็งการ อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นางสาวสุนทรี แสงศรี                  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต นายศิริพงษ์ ปะวะโก                    นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต นายฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน                นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต นางสาวศุภัชกาจญ์ นุชคำ             นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายอนุภาค ปัญญาทานสมบัติ      นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายนพฤทธิ์ พรหมลัง                  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายปฏิภาน นิ่มธานี                    นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์         นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายอภิศักดิ์ ทองมี                      นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต นายกำพล นนแก้ว                      นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต ทั้งนี้กิจกรรมได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยในกิจกรรมดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันโรค ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน                
2021-11-20
|

ทั้งหมด : 61 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.