โครงงาน
ทั้งหมด : 18 โครงงาน
ชื่อโครงงาน เครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927012    นายพรหมลิขิต เสนพิมาย
B5927005    นายศิริธัช เพราะขุนทด       
B5927050    นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927180    นายณัฐพงษ์ กองแก้ว
B5927203    นายกรณ์สกล นนท์นาม
B5927258    นายพิเชฐ คชประดิษฐ์

ชื่อโครงงาน ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927197    นายสมัย โสภานเวช
B5927104    นายนพพล โกศล
B5927081    นายปิยพนธ์ มณีนาถ

ชื่อโครงงาน เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927111    นายสาธิต โพธิ์นาคม
B5927227    นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง

ชื่อโครงงาน เครื่องจ่ายเครื่องแบบพนักงานอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923595    นายนพคุณ แสงสุวรรณ
B5923847    นายปรานต์ ว่าวกลาง
B5926909    นายปราชญา ศิริโสดา

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบกึ่งอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926939    นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก
B5929153    นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ชุดควบคุมรถไถเดินตามแบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923557    นายปฏิภาน นิ่มธานี
B5924004    นายอัครพล ซึมดอน

ชื่อโครงงาน รถขนส่งสินค้าอัตโนมัตินำทางด้วยเส้นแถบแม่เหล็ก (Automated guided vehicle - AVG)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5926992    นางสาวฐิติมา หมื่นแก้ว
B5927128    นายนาวิน ฤกษ์เจริญ

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ในโรงเรือน (Smartfarm Bobotics)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5928880    นายโยธิิน    เสาวคนธ์
B5923953    นางสาวอรุณี    อิ่มลา
B5926794    นางสาวเสาวนีย์    วิเศษพงษ์

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. สุรเดช ตัญตรัยรัตน์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5923878    นายณัฐปกรณ์   หวังเลี้ยงกลาง
B5926756    นายธนัตถ์กานต์  วงษ์พิมลกิจ
B5928873    นางสาวภัทราภรณ์   ธีรายุวัฒน์


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.