โครงงาน
ทั้งหมด : 40 โครงงาน
ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์คาร์ทีเชียนปิดฝาหลอดทดลองอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5923618    นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์ 
B5923731    นายเจตสฏิทธิ์ ตรวจงูเหลือม
B5926749    นายสิทธิพล อยู่นาค

ชื่อโครงงาน เครื่องบรรจุอาหารเม็ดแบบอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5926800    นางสาวฐิติมา หลุนบูชา
B5926886    นางสาวณัฎฐิรา บุญลา
B5928569    นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย

ชื่อโครงงาน ชุดสาธิตการทำงานของเครื่องผสมปูน
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5928446    นางสาวนิชา ทองอ้ม
B5926695    นายธนฎล สุทธิอาจ
B5926879    นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกเหรียญรุ่น 2
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5929108    นายธีรเมธ รอดสูงเนิน
B5923908    นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี
B5923991    นายปรเมษฐ์ กาลอินทร์ 

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B5923632    นายทรงพล แป้นเมือง
B5923793    นายธนพนธ์ รันสันเทียะ
B5923922    นายสุภกิจ กิมิพันธ์

ชื่อโครงงาน การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำหรับยิงวัตถุ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 1/2562
คณะผู้จัดทำ

B6023294    นายจรัญชัย ถาวร
B6027858    นายอภิวัฒน์ ยุติธรรม
B6027865    นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง

ชื่อโครงงาน เครื่องฉีดพ่นยาในนาข้าว แบบบังคับด้วยรีโมท
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. วิชัย ศรีสุรักษ์
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927012    นายพรหมลิขิต เสนพิมาย
B5927005    นายศิริธัช เพราะขุนทด       
B5927050    นายอดิศักดิ์ ทับสูงเนิน

ชื่อโครงงาน ระบบคัดแยกวัตถุอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927180    นายณัฐพงษ์ กองแก้ว
B5927203    นายกรณ์สกล นนท์นาม
B5927258    นายพิเชฐ คชประดิษฐ์

ชื่อโครงงาน ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927197    นายสมัย โสภานเวช
B5927104    นายนพพล โกศล
B5927081    นายปิยพนธ์ มณีนาถ

ชื่อโครงงาน เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 3/2561
คณะผู้จัดทำ

B5927111    นายสาธิต โพธิ์นาคม
B5927227    นายจักรพันธ์ สอนแจ้ง


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.