ผลงานนักศึกษา

ทั้งหมด : 6 รายการ
ข่าวกิจกรรม
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ณ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา ณ สถาบันฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านวิชาการและการวิจัยกับบุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องโถงนิทรรศการ โซนใหม่ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอผลการในขณะปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่ นางสาวณิตยา ดีสม นายณัฐวัตร ลำภา นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ได้แก่ นายวสันต์ โคตรจันทา (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ) นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนักศึกษาที่สหกิจศึกษา ณ สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล อาจารย์ ดร.พิจิตรา เอื้องไพรโรจน์ อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย       
2021-03-02
|
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับทีม มะลิ ได้รับรางวัลเทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ในการแข่งขัน TPA Karakuri Contest 2020
ขอแสดงความยินดีกับทีม มะลิ ได้รับรางวัล เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในการแข่งขัน TPA Karakuri Contest 2020 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีม คือทีม มะลิ และทีม TOTORO ทีม มะลิ สมาชิกได้แก่ B6023119 นายสุรสีห์ สมพลกรัง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ B6004477  นายสมประสงค์ โคลนกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6012069  นางสาวปิยนุช ตากไธสง  สายาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6005009  นาวสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6003661   นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีมTOTORO สมาชิกได้แก่ B6021375  นายมงคลชัย สิงห์คำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล B6004095  นายศรายุท กุลราช สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6021399  นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6026004  นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6017545  นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ B6015015  นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล B6013318  นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ดูแลทีมโดย • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล • อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล  รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต • อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2020-09-28
|
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ ได้รับบทความดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
          เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย       ภายในงานครั้งนี้ได้มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภรณ์ ธรรมเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัล  บทความดีเด่น  ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ในหัวข้อเรื่อง ระบบตรวจหาและวินิจฉัยความบกพร่องด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาหัวอ่านเขียนหล่นหายระหว่างการเคลื่อนที่ไปติดตั้ง  
2020-07-24
|
ทั้งหมด : 6 รายการ

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.