โครงงาน
ทั้งหมด : 16 โครงงาน
ชื่อโครงงาน การพัฒนาเครื่องขายสินค้า แบบอัตโนมัติ รุ่น 2 (Automatic Vending Machine Version 2)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6028657  นางสาวพิชนันท์  กะการดี
B6028725  นางสาวคีตาญชลี  ศรีกัสสป

ชื่อโครงงาน ต้นแบบเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกขนาดเล็ก (Prototype of a Small-Scale Paddy Dryer)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022600  นายณัฐิวุฒิ  รายณะสุข
B6027896  นางสาวจิตรลดา  ปทุมานันท์
B6027919  นายสมนึก  มุ่งกลีบกลาง

ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ (Automatic bottle separator machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022433  นายคณสรณ์  ผิวบาง
B6022679  นายศรัณยู  พรหมยุทธนา
B6022709  นายการตรัตน์  ขำดำ

ชื่อโครงงาน ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติสำหรับการผสมปูน (Automatic Water Distribution Control System for Mortar Mixing)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5928668  นายธรรศ  กรกชกร
B6028060  นายภูทิป  ตามเมืองปัก
B6028701  นางสาวบุญสิตา  คุชิตา

ชื่อโครงงาน การออกแบบชุดขาเสริมพลังทางกายภาพสำหรับด้านอุตสาหกรรม (Design of Prototype of Exoskeleton legs for Industry application)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022440  นายเพชรตรี  สีโยพล
B6022457  นายจักรภัทร  วิเศษวงษา
B6028749  นางสาววริยา  ทำสี

ชื่อโครงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจ่ายชุดพนักงานอัตโนมัติ (Performance improvement Uniform vending Machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. โศรฎา แข็งการ
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5926565  นายสัณพล  มาศรักษา
B5923663  นายปฏิภาณ  แก่นจันทร์
B5929146  นายวีรวัฒน์  ศรีโท

ชื่อโครงงาน ระบบที่จอดรถอัตโนมัติแบบโรตารี่ (Rotary Automatic Parking System)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6028541  นางสาวเกษร  อินอำนวย
B6023072  นายอนาวิล  พันตาไหล
B6023171  นายสาวเจสิตา  แคนสุข
 

ชื่อโครงงาน แบบจำลองโรงเรือนพลางแสงอัตโนมัติสำหรับการเพาะปลูกกล้วยไม้ (Automatic light deprication greenhouse for Orchids Farming)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022860  นางสาวสิรินทิพย์ นิลประดับ
B6023065  นางสาวกัลยานี กันยายน
B6023720  นางสาวชนาวันธุ์ ปราถนายิ่งยศ

ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสอัตโนมัติ (Automatic Tennis Ball Collecting Robot)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B5828463  นางงสาววิศนี  แก้วแสน
B6023027  นายกิตติศักดิ์  กมลวัทน์
B6023263  นางสาวปานชนก  พยุงดี

ชื่อโครงงาน ชุดสาธิตการเดินไฟฟ้าแรงต่ำในอาคาร (Demonstration set of Electrical installation for low Voltage in Building)
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร. อุเทน ลีตน
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022372  นายมารุจน์  เขื่อนโพธิ์
B6022402  นายวรศักดิ์  เชิดพุดซา
B6022419  นายธนศักดิ์  เชิดพุดซา


Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.