บทความและวารสารวิชาการ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์

International Conference
National Conference
International Journal
National Journal
1 Atithan Thippongtorn and Keerati Suluksna. (2021). Feasibility Study of Installing a Rooftop PV Systems in Suranaree University of Technology. The 2021, International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021), 10-12 March 2020.
2 Sukanya Kunchamroen and Somsak Siwadamrongpong. (2021). Assessment of Greenhouse Gas Emission from UASB Wastewater Treatment System in Sugar Mill Factory. Proceeding of SUT International Virtual Conference on Science and Technology (SUT-IVCST 2021), 6 August 2021, pp. 227-232.
3 Praphon Chooprsert, Keerati Suluksna and Preecha Tummu. (2020). Improvement of boiler efficiency for Rerm-Udom sugar factory.
4 Phimmada Sophon, Wanwanut Boongsood and Kanchala Sudtachat. (2019). A Study of Magnetoresistance Degradation in the Head Assembly Process. The 8th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM), 2-4 March 2019. pp. 180-183.

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.