อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา

1 ภาคการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000  บาท (เหมาจ่าย)


 • หลักสูตร 4 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.) รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร :  240,000   บาท
 • หลักสูตร 2 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.) รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร     :  120,000   บาท
 • #ค่าประกันของเสียหาย 3,500 บาท (ชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกและจะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)


  อัตราค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

  ระดับบัญฑิตศึกษา


  ปริญญาโท (Master of Engineering)

 • หลักสูตร 2 ปีการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 80,000 บาท
 • สามารถแบ่งชำระได้ 3 ภาคการศึกษา
   - ภาคการศึกษาที่ 1 = 30,000 บาท
   - ภาคการศึกษาที่ 2 = 25,000 บาท
   - ภาคการศึกษาที่ 3 = 25,000 บาท
 • #รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 160,000 บาท

  ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

 • หลักสูตร 3 ปีการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 80,000 บาท
 • สามารถแบ่งชำระได้ 3 ภาคการศึกษา
   - ภาคการศึกษาที่ 1 = 30,000 บาท
   - ภาคการศึกษาที่ 2 = 25,000 บาท
   - ภาคการศึกษาที่ 3 = 25,000 บาท
 • #รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 240,000 บาท


  Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.