กลุ่มวิจัย

Introduction to ACSE Lab

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบควบคุมอิสระ (Autonomous Control and System Engineering Laboratory) หรือ ACSE Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม โดยเน้นงานวิจัยเชิงลึก (Deep Research) ทางด้านระบบอิสระ (Autonomous System) เป็นระบบที่สามารถตัดสินใจเลือกการกระทำเองได้อย่างอิสระ จากข้อมูลได้รับรู้ (Perception) องค์ความรู้ (Knowledge) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) การให้เหตุผล (Reasoning) และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบร่วมกับเทคโนโลยีโดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้นักบิน (UAV), หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robot) และเรือ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ • Artificial Intelligent (AI) • Control System (Adaptive Control, Intelligent Control) • Visual Navigation • Decision Making • Sensor Fusion • System Health Monitoring & Fault Detection and Isolation • Internet of Things (IoTs) • Robotic Dynamics รวมถึง System Identification และ System Parameter Estimation • Swarm

sample60

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.