ศึกษาดูงาน ณ Bosch Rexroth, Germany

         หลักสูตรวิศวกรรเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Modular Mechatronics system for Industry 4.0 and training lab fo reducation and indutryBosch Rexroth, Würzburg training cebter เมืองเวิร์ซบวร์ก และ Borch Rexroth, Lohr an Main เมือง Lohr an Main ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2561

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.