หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับปวส. ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เพื่อรับนักศึกษาใหม่และเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยอาจารย์​จีรวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

พร้อมทั้งคณาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และต้อนรับเป็นอย่างดี จนดำเนินกิจกรรมบรรลุตามจุดประสงค์ในครั้งนี้

     

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.