วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ: Engineering Program in Energy and Logistics Management Engineering

ลักษณะวิชาชีพ

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมระบบรวม เพื่อมุ่งเน้นความเข้าใจด้านพลังงานและโลจิสติกส์ อย่างครบวงจรและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • วิศวกรด้านพลังงาน
  • วิศวกรด้านการจัดการพลังงาน
  • วิศวกรด้านการจัดการโลจิสติกส์และขนส่ง
  • วิศวกรด้านการจัดการระบบราง
  • วิศวกรควบคุมกระบวนการ
  • วิศวกรวิเคราะห์โครงการ
  • วิศวกรด้านการขาย
  • วิศวกรที่ปรึกษา
  • อาจารย์หรือนักวิจัย
แผนการเรียนปริญญาโท แผนการเรียนปริญญาเอก

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.