โครงงานเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ (Automatic bottle separator machine)

เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ (Automatic bottle separator machine)


ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ (Automatic bottle separator machine)
ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. กระวี ตรีอำนรรค
ภาคการศึกษา 2/2562
คณะผู้จัดทำ

B6022433  นายคณสรณ์  ผิวบาง
B6022679  นายศรัณยู  พรหมยุทธนา
B6022709  นายการตรัตน์  ขำดำ

Project Files Preview Download

Copyright © 2018 me-sut.com. All Rights Reserved.